พื้นที่สำหรับการศึกษาเรียนรู้

พื้นที่สำหรับการศึกษาเรียนรู้ จะเปิดให้บริการทุกชั้นของห้องสมุด ซึ่งมีห้องศึกษา ห้องฝึกอบรม คลินิกวิทยานิพนธ์ และเคาน์เตอร์อ้างอิง จุดยืม-คืนหนังสือด้วยตนและบริการห้องอ่านหนังสือในชั้น 2 และ 3 ของห้องสมุด

Library area : Archive room

หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงเอกสารสำคัญและสื่อวีดิทัศน์ที่บอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบัน
 • ชั้น 2
NIDA Loans & Return Counter

จุดคืนหนังสืออัตโนมัติ

จุดคืนหนังสืออัตโนมัติตั้งอยู่บริเวณชั้นลอยของอาคารบุญชนะ อัตถากร สมาชิกห้องสมุดสามารถคืนหนังสือผ่านตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปยังเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ภายในห้องสมุด
 • ชั้น L
NIDA Library : Chakri Dynasty collection

มุมหนังสือราชวงศ์จักรี

มุมหนังสือราชวงศ์จักรี ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดแสดงหนังสือที่ประพันธ์โดยสมาชิกของราชวงศ์จักรี รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และราชวงศ์จักรี

 
 • ชั้น 2
NIDA Library : Co-working space

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space)

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นส่วนพื้นที่ที่เปิดให้สมาชิกห้องสมุดใช้งานร่วมกันในบรรยากาศแบบสบายๆ
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Library Entrance

จุดทางเข้า-ออก และจำหน่ายคูปอง

จุดจำหน่ายคูปองตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อจำหน่ายคูปองให้แก่บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 • ชั้น 2
NIDA Library : Current Journals

มุมวารสารใหม่

มุมวารสารใหม่ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่จัดวางวารสารใหม่ที่เพิ่งได้รับการจัดพิมพ์
 • ชั้น 2
Service area : Digital Bookshelves

ชั้นหนังสือดิจิตอล

Digital Bookshelves ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการผ่านทางระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยจอภาพแบบสัมผัส และสามารถเข้าดูปกหนังสือ สารบัญ และตัวอย่างเนื้อหา 10 หน้าแรก
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Information board

กระดานประกาศข้อมูลดิจิทัล

Digital Information Notice Board จัดแสดงข้อมูลของสถาบัน โดยแสดงผลผ่านจอภาพแบบสัมผัส (Touch screen) ขนาด 52 นิ้ว สำหรับการเรียกใช้เมนูต่างๆ 1 จอภาพ และอีก 3 จอภาพสำหรับการแสดงผล ซึ่งทั้งสามจอภาพจะแสดงภาพต่อเนื่องกัน ตัวอย่างข้อมูลที่จัดแสดง ได้แก่ ข้อมูลแผนผังของสถาบันและห้องสมุด กฎระเบียบของสถาบันและห้องสมุด ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น มีให้บริการที่ชั้น 2
 • ชั้น 2
Service area : Digital zone

โซนดิจิทัล

Digital Zone ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ให้บริการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัล เช่น Tablets, Digital Bookshelves, E-Book stations และ Digital Information Board เป็นต้น
NIDA Library : Dissertations & Theses shelves

ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์

ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และภาคนิพนธ์
 • ชั้น 3
printer, desk, office-790396.jpg

ห้อง Double A Fast Print

ห้อง Double A Fast Print ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พิมพ์เอกสารหรือถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ชั้น 2
Service area : Digital zone

โซนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Book Station ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นบริการ E-Book ในลักษณะ web-based ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ ในฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดผ่านทางจอภาพแบบสัมผัส (Touch screen) ขนาด 21 นิ้ว สามารถค้นหาหนังสือโดยใช้คำค้น (Keywords) ผลการค้นหาจะแสดงรายการหนังสือพร้อมรายละเอียด โดยจะแสดงหน้าปกและเอกสารฉบับเต็ม ผู้ใช้งานสามารถเลือกหนังสือที่ต้องการเพื่ออ่าน นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกหน้าหนังสือเป็น Bookmark และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ให้บริการที่ชั้น 2
 • ชั้น 2
์NIDA Library : English bookshelves

ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ

ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร หนังสือบนชั้น (On Shelf) จัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาเมริกัน (Library of Congress Classification) เมื่อสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดเลขหมู่หนังสือ (Call number) มาหาบนชั้นที่จัดเรียงไว้ตามลำดับเลข Call number และหยิบหนังสือจากชั้นมาอ่านได้ทุกมุมของห้องสมุด และเมื่อเลิกอ่านให้นำหนังสือมาวางไว้ ณ จุดวางหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้ หากต้องการยืมหนังสือ ให้นำมารับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2
 • ชั้น 4
NIDA Library : English Bound Journals

ชั้นวารสารภาษาอังกฤษ ฉบับล่วงเวลา

วารสารภาษาอังกฤษฉบับล่วงเวลา จัดวางอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดเก็บและให้บริการวารสารภาษาอังกฤษฉบับเก่าหรือฉบับก่อนหน้าฉบับปัจจุบันที่ถูกเย็บรวมเล่มเข้ากันตามชื่อวารสารและปีที่จัดพิมพ์
 • ชั้น 4
NIDA Library : Extra reading area

ห้อง Extra Reading Area

Extra Reading area หรือพื้นที่นั่งอ่านพิเศษ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่นั่งอ่านสำรองเฉพาะสมาชิกภายในประชาคมนิด้าเท่านั้น
 • ชั้น 4
NIDA Library : Free Thai Movement collection

มุมขบวนการเสรีไทย

มุมขบวนการเสรีไทย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่แสดงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย ซึ่งเป็นขบวนการใต้ดินที่ดำเนินการเพื่อต่อต้านการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทย
 • ชั้น 2
NIDA Internet Zone

พื้นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

Internet Zone ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ห้องสมุดจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Loans & Return Counter

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
 • ชั้น 2
NIDA Loans & Return Counter

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืม ยืมต่อ และคืนหนังสือหรือทรัพยากรประเภทอื่นให้ห้องสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้บริการ
 • ชั้น 2
NIDA Library

ห้องมัลติมีเดีย

ห้องมัลติมีเดีย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงและใช้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการผ่อนคลาย
 • ชั้น 2
NIDA Library : NIDA academic books

มุมหนังสืออาจารย์นิด้า

มุมหนังสืออาจารย์นิด้า (NIDA Academic Books) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่จัดเก็บและให้บริการหนังสือวิชาการและรายงานวิจัยที่แต่งโดยคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ชั้น 2
Service area : OPAC zone

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC)

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC) ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกดูและสืบค้นทรัพยากรที่ห้องสมุดให้บริการ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถดูสถานะและระบุตำแหน่งของหนังสือที่ต้องการได้ด้วยเลขหมู่หนังสือ
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Quiet zone

โซนเงียบ

โซนเงียบ หรือ Quite Zone เป็นพื้นที่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ต้องการสมาธิสูง ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
 • ชั้น 4
NIDA Library: Reading areas

พื้นที่อ่านหนังสือ

พื้นที่อ่านหนังสือ กระจายตัวอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่ออ่านหนังสือ ทำงาน หรือปรึกษางานร่วมกันได้ ทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และการผ่อนคลาย
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Recommended Books Corner

มุมแนะนำหนังสือใหม่

มุมแนะนำหนังสือใหม่ (Recommended Books) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ใช้จัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจซึ่งเสนอแนะโดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด รวมถึงหนังสือที่ได้รับความนิยมและหนังสือที่ได้รับรางวัล
 • ชั้น 2
NIDA Library

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อปรึกษาหรือสอบถามประเด็นทางวิชาการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือให้บรรณารักษ์ช่วยชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
 • ชั้น 2
NIDA Library : Self-checkout stations

จุดยืมหนังสืออัตโนมัติ

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (SelfCheck Station) ตั้งอยู่บนชั้น 2 และ 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถทำการยืมหนังสือด้วยตนเองได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่ตัวเครื่อง
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
NIDA Library : SET corner

มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

มุมความรู้ตลาดทุน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SET Corner ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน
 • ชั้น 4
NIDA Library : Study room reservation kiosk

จุดจองห้องค้นคว้า

จุดจองห้องค้นคว้า ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถจองห้องค้นคว้าผ่านตู้ลงทะเบียนนี้ได้ด้วยตนเอง
 • ชั้น 3
NIDA Study Rooms

ห้องค้นคว้า

การใช้ห้องค้นคว้า


ห้องค้นคว้าเปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาของสถาบัน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่จุดบริการห้องค้นคว้าชั้น 3 โดยแสดงบัตรสมาชิก/บัตรนักศึกษา

บริการห้องค้นคว้าในสำนักฯ มีทั้งหมด 75 ห้อง ดังนี้

 • Masters’ students are allocated 43 study rooms on the 3rd floor and allowed to use them up to 2 hours per session. These rooms are also different in size: 21 rooms catered for 2 to 4 students, 15 rooms suitable for 6 students, 5 rooms for 7 students and 2 rooms for 10 students, respectively.

 • ห้องนักศึกษาปริญญาเอก ให้บริการที่ชั้น 4 เป็นห้องสำหรับ 1 คน จำนวน 32 ห้อง ใช้ครั้งละ 1 วัน


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องค้นคว้า 1. การต่อเวลาการใช้ห้อง นักศึกษาปริญญาโท ต้องมาต่อเวลาการใช้ห้องที่จุดบริการก่อนหมดเวลา 5 นาที

 2. นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ห้องสลับกันได้กรณีที่มีห้องว่าง และจำเป็นต้องทำการคืนห้องเมื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ต้องการใช้งาน

 3. ก่อนออกจากห้อง ต้องนำหนังสือทุกประเภทออกจากห้อง ล็อกประตูให้เรียบร้อย และนำกุญแจมาคืนเจ้าหน้าที่ หากลืมกุญแจ นักศึกษาต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท และหากทำกุญแจสูญหาย ต้องชำระค่าปรับจำนวน 1,000 บาทเพิ่มเติม

 • ชั้น 3
NIDA Library : Sufficient economy & Nobel prize

คอลเลกชันเศรษฐกิจพอเพียงและรางวัลโนเบล

มุมหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงและรางวัลโนเบล ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหนังสือเกี่ยวกับบุคคลและผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
 • ชั้น 2
NIDA Library : Thai bookshelves

ชั้นหนังสือภาษาไทย

ชั้นหนังสือภาษาไทย ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร หนังสือบนชั้นจัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)

เมื่อสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดเลขหมู่หนังสือ (Call number) มาหาบนชั้นที่จัดเรียงไว้ตามลำดับเลขหมู่ และสามารถหยิบหนังสือจากชั้นมาอ่านได้ทุกมุมของห้องสมุด
 • ชั้น 3
NIDA Library : Bound Thai journals

ชั้นวารสารภาษาไทย ฉบับล่วงเวลา

วารสารภาษาไทยฉบับล่วงเวลา จัดวางอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดเก็บและให้บริการวารสารภาษาอังกฤษฉบับเก่าหรือฉบับก่อนหน้าฉบับปัจจุบันที่ถูกเย็บรวมเล่มเข้ากันตามชื่อวารสารและปีที่จัดพิมพ์
 • ชั้น 3
Service area : Thesis Clinic

คลินิกวิทยานิพนธ์

คลินิกวิทยานิพนธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ โดยจะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการค้นคว้าหาข้อมูล รูปแบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น
 • ชั้น 2
Service area : Training room

ห้องอบรม

ห้องฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ใช้ในการอบรมที่จัดโดยห้องสมุดและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในส่วนของการใช้งานสารสนเทศที่ให้บริการ และเพิ่มพูนความรู้ในการทำวิจัย เช่น การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนบทความและวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
 • ชั้น 2
Skip to content