จุดคืนหนังสืออัตโนมัติ

NIDA Loans & Return Counter

จุดคืนหนังสืออัตโนมัติตั้งอยู่บริเวณชั้นลอยของอาคารบุญชนะ อัตถากร สมาชิกห้องสมุดสามารถคืนหนังสือผ่านตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปยังเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ภายในห้องสมุด

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น L

ภาพถ่าย

Skip to content