การยืมทรัพยากรและค่าปรับ

อาจารย์/ นักวิจัย/ บรรณารักษ์/ นักสารสนเทศ

Books and Documents
 • เล่ม/วัน
 • 50/45
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง

(ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ)

 • เล่ม/วัน
 • 5/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/1
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

ภาคนิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/3
 • ค่าปรับ/วัน
 • 25 บาท

Audiovisual media

 • เล่ม/วัน
 • 2/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

นักศึกษาปริญญาเอก

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 20/28
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง

(ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ)

 • เล่ม/วัน
 • 5/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/1
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

ภาคนิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/3
 • ค่าปรับ/วัน
 • 25 บาท

Audiovisual media

 • เล่ม/วัน
 • 2/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

นักศึกษาปริญญาโท/ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 14/14
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง

(ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ)

 • เล่ม/วัน
 • 3/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/1
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

ภาคนิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/3
 • ค่าปรับ/วัน
 • 25 บาท

Audiovisual media

 • เล่ม/วัน
 • 2/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

เจ้าหน้าที่สถาบัน

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 14/14
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง

(ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ)

 • เล่ม/วัน
 • 3/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/1
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

ภาคนิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/3
 • ค่าปรับ/วัน
 • 25 บาท

Audiovisual media

 • เล่ม/วัน
 • 1/1
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

ผู้เข้าอบรม

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 5/14
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง

(ที่มีมากกว่า 1 ฉบับ)

 • เล่ม/วัน
 • 3/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

หนังสือสำรอง/หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/1
 • ค่าปรับ/วัน
 • 50 บาท

ภาคนิพนธ์

(ที่มีฉบับเดียว)

 • เล่ม/วัน
 • 3/3
 • ค่าปรับ/วัน
 • 25 บาท

บุคคลภายนอก

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 3/14
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

การยืมระหว่างห้องสมุด

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 20/14
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท

หนังสือและเอกสาร

 • เล่ม/วัน
 • 20/7
 • ค่าปรับ/วัน
 • 5 บาท
Skip to content