กองบริหารทรัพยากรสารสนเทศและการเรียนรู้

       ดำเนินการด้านสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บริหารคลังสารสนเทศดิจิทัล ให้บริการห้องสมุด และจัดทำรูปแบบงานวิจัย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกต่อการค้นคว้า เกิดความใฝ่รู้ และได้รับองค์ความรู้ตามที่ต้องการสืบค้น

Skip to content