ข่าวอิเล็กทรอนิกส์

Online database : Kasikorn Research Center (KResearch)
Online database : Maruey eLibrary
Maruey e-Library
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ

| |
Online database : NewsCenter
NewsCenter
Access to real-time online news service, including more over 200 sources of news and information sources.

| |
Online database : IQNewsClip
NewsClip
NewsClip is an online news clipping service which offers clips of 30 newspapers titles in Thai and English and can be accessed online. iQNewClip offers high-resolution news clips in both black-and-white and color formats. All clips are categorized, and can be easily browsed for a specific one through the full text search function.

| |
Online database : Regional Business News
Regional Business News
Regional Business News provides full-text regional business publications for the United States and Canadian provinces. Users can search newspapers, magazines and other resources from trusted news sources. Reputable Resources for Your Regional News. Content includes full-text for more than 100 regional U.S. and Canadian business publications. Full-text coverage dating back to 1990.

| |
Online database : The Yomiuri Shimbun
Yomiuri Shimbun
Acccess to fulltext articles of Yomidas Rekishikan, a digital archive covering the entire history of newspaper publishing in Japan. Contents include Meiji, Taisho & Showa Eras 1874-1989, Heisei & Reiwa Eras 1986 onwards. (2 simultaneous access)

| |
Skip to content