เกี่ยวกับคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Wisdom Repository (NIDA WR) คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล 

โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่าน ข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำ และเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาฯ 

คลังปัญญาฯ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสารการพัฒนาในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรสถาบันฯ

Skip to content