ห้องอบรม

ห้องฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ใช้ในการอบรมที่จัดโดยห้องสมุดและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในส่วนของการใช้งานสารสนเทศที่ให้บริการ และเพิ่มพูนความรู้ในการทำวิจัย เช่น การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนบทความและวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content