ข้อปฏิบัติในการใช้บริการล็อคเกอร์

ประกาศสำนักบรรณสารการพัฒนา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการล็อคเกอร์

  1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการต้องใช้ล็อคเกอร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเท่านั้น
  3. ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เก็บไว้ในล็อคเกอร์ : วัตถุที่เป็นอันตราย สิ่งของที่ผิดกฎหมาย วัตถุหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดกลิ่น ทรัพยากรห้องสมุดที่ยังมิได้ผ่านการยืม
  4. ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่ผู้ใช้บริการนำมา หรือเก็บไว้ในล็อคเกอร์
  5. หากผู้ใช้บริการทำล็อคเกอร์เสียหาย จะต้องรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  6. หากผู้ใช้บริการกระทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ล็อคเกอร์ หรือดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร
  7. Library staff will have access to materials stored in lockers and will conduct routine inspections. Library books which are not checked out for home loan may be removed from the locker and put back on the shelf. Any other suitable action can be also taken.
  8. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายและระเบียบราชการ
  9. ห้องสมุดอาจปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การใช้ล็อคเกอร์ได้ตามความเหมาะสม
  10.  ผู้อำนวยการห้องสมุดสามารถพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใช้บริการประเภทอื่นใช้บริการล็อคเกอร์ได้ตามความจำเป็น เป็นรายกรณีไป
Skip to content