ประวัติความเป็นมา

สำนักบรรณสารการพัฒนาก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปี พ.ศ. 2509 การพัฒนางานห้องสมุดในระยะแรกได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ด-มิวเชีย ในด้านงบประมาณการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็น ตลอดจนการส่งบุคลากรไปศึกษาและดูงาน

Library Building (Present day - The Honourable Hall of His Majesty's Sixth Cycle Birthday Anniversary)

ที่ทำการแห่งแรกของห้องสมุดอยู่ที่อาคาร 1 ของสถาบัน ต่อมาปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมายังอาคารเอกเทศ (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาในปัจจุบัน) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 ย้ายที่ตั้งมาอยู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารบุญชนะ อัตถากร ในปัจจุบัน) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักได้พัฒนาจากการเป็นห้องสมุดขนาดเล็กไปสู่การเป็นห้องสมุดขนาดกลาง จากการดำเนินงานที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงาน (Computer-assisted System) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated System) ในที่สุด และกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2553 สำนักฯ ได้รับงบประมาณในการปรับกายภาพพื้นที่ทั้งหมดให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย และมีความทันสมัย

สำนักบรรณสารการพัฒนา : ระยะเริ่มต้น

Skip to content