คณะกรรมการประจำสำนัก

ประธาน

รศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

ประธาน

กรรมการ

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

กรรมการ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กรรมการ

กรรมการ

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนักบรรณสารการพัฒนา

กรรมการ

Skip to content