คณะกรรมการประจำสำนัก

ประธาน

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

ประธาน

กรรมการ

ผศ.ดร. วริยา ล้ำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

กรรมการ

กรรมการ

รศ.ดร. ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

กรรมการ

กรรมการ

ผศ.ดร. จเร สิงหโกวินท์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

กรรมการ

Skip to content