บริการสารสนเทศ

บรรณารักษ์และนักวิชาการของสำนักฯ จะทำหน้าที่บริการตอบคำถาม แนะนำวิธีการค้นคว้า วิธีการสืบค้นสารสนเทศ และวิธีการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ทั้งที่มาด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ณ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 ตลอดจนการตอบคำถามทางอีเมล (E-mail), Twitter, Facebook และเว็บไซต์ห้องสมุด

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

Skip to content