บริการทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุดกลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ มีหน้าที่จัดหา วิเคราะห์ จัดเก็บ บริการ และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันใน 8 สาขาวิชาหลัก คือ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ (รวมประชากรศาสตร์และคอมพิวเตอร์) พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ

หนังสือบนชั้นจัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) โดยมีเลขหมู่หนังสือ (Call number) กำกับ ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ

นอกจากการทำหน้าที่ห้องสมุดเพื่อการวิจัยให้แก่สถาบันแล้ว สำนักบรรณสารการพัฒนายังเป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และให้ความร่วมมือด้านในด้านการดำเนินงานห้องสมุดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

Skip to content