คลินิกวิทยานิพนธ์

บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ โดยจะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการค้นคว้าหาข้อมูล รูปแบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น ให้บริการที่ชั้น 2

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

Skip to content