หน่วยงานภายในสังกัด

ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลมีหน่วยงานย่อย 2 แห่ง และแหล่งจัดเก็บข้อมูลหลักอีก 1 แห่ง ดังนี้

Thanat Khoman ASEAN Library

ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2556 ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เจรจาตกลงกับ ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี จัดสร้างห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เพื่อเป็นเกียรติแด่พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี และผู้ก่อตั้งอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Archives and Museum

หอจดหมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 โดยรับโอนงานบางส่วนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยขยายและปรับปรุงการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ

about-2

คลังปัญญา

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล

Skip to content