แนวปฏิบัติการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเปิด

                แนวปฏิบัติการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคลังปัญญา สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกอบการทำวิจัยของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกำหนดลักษณะของชุดข้อมูล (Datasets) ที่เหมาะสมจะนำมาจัดเก็บและเผยแพร่ ตลอดจนรูปแบบของชุดข้อมูลและวิธีการเผยแพร่ โดยยึดหลักหัวใจสำคัญของ Open Data ตามสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้แก่ 1) Availability and Access ข้อมูลที่เปิดเผยต้องสามารถใช้งานได้ทั้งหมดและการเผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดฟรีผ่านเว็บไซต์คลังปัญญา 2) Re-use and Redistribution ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกจัดเตรียมภายใต้เงื่อนไข การอนุญาตให้นำมาใช้ใหม่และเผยแพร่ได้ รวมถึงการใช้ชุดข้อมูลร่วมกับชุดข้อมูลอื่น ๆ 3) Universal Participation คือ ทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ การใช้ซ้ำ การเผยแพร่ โดยไม่ติดเรื่องข้อจำกัดใด ๆ เพื่อให้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน (interoperability) อย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศต่อไป

Characteristics of data sets suitable for publication are as follows:

 1. The data set format should be in a structured format such as a table or common file formats like CSV, XLS, XLSX, XML, or JSON. This ensures that the published data is fully usable.
 2. The information should primarily comprise statistical data, such as figures pertaining to solid waste quantities or monthly rainfall. It’s important to present sample data in a tabular format. Data in the form of transactions or lists is particularly suitable for open and free use.
 3. URLs linking to data should directly lead to the data itself. They should not direct users to an organization’s website or a Facebook page, as these formats are not suitable for data distribution within the system.

              However, when publishing data sets, it’s important to consider their utility. The information contained within these data sets must also adhere to various laws, rules, and regulations. This includes ensuring that the data does not include any personal information that could violate the Personal Data Protection Act (PDPA) or any other relevant laws.

Type of data sets (Datasets) stored and distributed on the NIDA Wisdom repository should be as follows:

 1. CSV: comma-separated values
 2. XLS: (Microsoft document file Excel
 3. PDF: Portable Document Format (PDF)
 4. DOC: (Microsoft Word document file)
 5. XML: Extensible Markup Language (XML)
 6. RDF: Resource Description Framework (RDF)
 7. KML: Keyhole Markup Language
 8. SHP: Esri Shape file
 9. ODS: The Open Document Format for Office Applications (ODF)
 10. KMZ: (KML-Zipped)
 11. JSON: JavaScript Object
 12. TXT
 13. HTML: Hypertext Markup Language (HTML)
 14. TIFF: Tagged-Image File Format
 15. JPEG: Joint Photographic Experts Group

Information dissemination steps and processes

 1. Published datasets must comply with all applicable laws and regulations, including those related to privacy and security.
 2. Data should be formatted according to established standards, accompanied by a description that provides context for data users.
 3. To publish datasets, please specify the data owner’s name, faculty, and the thesis or research title, and send them to the NIDA Wisdom Repository at the National Institute of Development Administration via email at [email protected].
Skip to content