แม่แบบวิทยานิพนธ์และการจัดพิมพ์

แม่แบบวิทยานิพนธ์ (Thesis Templates)

แม่แบบวิทยานิพนธ์ของนิด้า (NIDA Thesis Templates) จัดทำขึ้นสำหรับ นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันเพื่อใช้ร่วมกับ “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา” ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำนักบรรณสารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษา และผู้ตรวจรูปแบบการพิมพ์นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการพิมพ์วิทยานิพนธ์จาก “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา” เสียก่อน เพราะ Template เป็นเพียงต้นแบบในการพิมพ์เท่านั้น 

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

Skip to content