ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

ห้องสมุดให้บริการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องมือช่วยวิจัยต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและการวิจัย ดังนี้

Printed Materials

เข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือวิชาการ วารสาร ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และหนังสือทั่วไป

NIDA Dissertations & Theses

เข้าถึงวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในระบบคลังปัญญาของสถาบัน

NIDA Special Collections

เข้าถึงคอลเล็คชันพิเศษของนิด้า ประกอบด้วย หนังสือเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือของธนาคารโลก มุมเสรีไทย และบทความที่ได้รับรางวัล

Online Databases

เรียกดูและค้นหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร บทความวิชาการ รายงาน และวิทยานิพนธ์

Research Tools

เข้าถึงเครื่องมือช่วยวิจัยที่หลากหลาย รวมถึง Master Journal List, Datastream, Charting Economy, i-Thesis และ Akarawisut

Industry & Company Profiles

เข้าถึงฐานข้อมูลทางการเงิน เศรษฐกิจ การตลาด และธุรกิจของนานาประเทศทั่วโลก

Skip to content