ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุด

ผู้อำนวยการสำนัก

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3807

รศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3807

กองบริหารทรัพยากรสารสนเทศและการเรียนรู้

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3840

นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล

ผู้อำนวยการกอง (รักษาการแทน)
บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3840

ส่วนบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3767

นายอติกานต์ ม่วงเงิน

หัวหน้าส่วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3767

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3836

นางสาวหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3836

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3828

นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3828

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3821

นางกนกวรรณ จันทร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3821

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3835

นางสาววันดี มีดี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3835

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3838

นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3838

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3763

นางสาวศนิตา สร้อยแสง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3763

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว
TEL.: 0-2727-3822

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว
TEL.: 0-2727-3822

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3768

นางสาวมัดยาดา ปรียากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3768

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3819

นายเดชา สารใจคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3819

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3824

นางวราภร ทิพยมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3824

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3841

นางสาวภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3841

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3818

นางสาวสิริเพ็ญ ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3818

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3823

นางสุวรรณี ปินตามูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3823

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3837

นายคณิต เชิดชัยภูมิ

พนักงานห้องสมุด

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3837

ส่วนบริการสารสนเทศและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3733

นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน

หัวหน้าส่วน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3733

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3769

นายณัฐกิจ ฉัตรชัยกิจขจร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: [email protected]
TEL.: 0-2727-3769

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3731

นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3731

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3740

นางสาวปัญชลี เรืองสมุทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3740

นางกมลนาฎย์ มั่นคง
TEL.: 0-2727-3735

นางกมลนาฎย์ มั่นคง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางกมลนาฎย์ มั่นคง
TEL.: 0-2727-3735

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3760

นายพุทธศาสน์ ยศกลาง

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3760

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3695

นางสาวขวัญฤทัย แก้วจำปา

ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3695

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3547

นางสาวอัปสร นุชเนตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3547

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3762

นางวรรณา จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3762

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3547

นางสาวชิดใจ ทองกาญจนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3547

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3742

นางสาวสุณีย์ บัวสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3742

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3742

นางประทุมวดี ฉายแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3742

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3742

นางสาววราภรณ์ บุญจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3742

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3738

นางพนิดา คำแสน

พนักงานห้องสมุด

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3738

กองอำนวยการบริหารงานสำนัก

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3808

นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์

ผู้อำนวยการกอง

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3808

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3811

นางสาวนราวรรณ พลทรัพย์

หัวหน้าส่วน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3811

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3831

นางสาวนันทธภร ศิริโวหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3831

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3826

นางสาวกรองจิตร สุขเกื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3826

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3833

นางสาวกันตยา เชยกลิ่น

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3833

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3810

นางสาวนฐพร พุฒเจริญ

หัวหน้าส่วน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3810

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3814

นายนิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3814

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3815

นางสาวอัญชลี แสงชัยสุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3815

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3812

นางสาวนันท์นภัส อุ่นนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3812

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3809

นางอุษาภร ศรีเทพบุตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3809

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3809

นางสาวมิลมณี ลุผล

พนักงานสถานที่

Email : [email protected]
TEL.: 0-2727-3809

Skip to content