ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุด

ผู้อำนวยการสำนัก

รศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

กองบริหารทรัพยากรสารสนเทศและการเรียนรู้

นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล

ผู้อำนวยการกอง (รักษาการแทน)
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ส่วนบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

นายอติกานต์ ม่วงเงิน

หัวหน้าส่วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางกนกวรรณ จันทร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางสาววันดี มีดี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวศนิตา สร้อยแสง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวมัดยาดา ปรียากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเดชา สารใจคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นางวราภร ทิพยมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุวรรณี ปินตามูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายคณิต เชิดชัยภูมิ

พนักงานห้องสมุด

ส่วนบริการสารสนเทศและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน

หัวหน้าส่วน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายณัฐกิจ ฉัตรชัยกิจขจร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวปัญชลี เรืองสมุทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางกมลนาฎย์ มั่นคง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายพุทธศาสน์ ยศกลาง

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

นางสาวขวัญฤทัย แก้วจำปา

ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวอัปสร นุชเนตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

นางวรรณา จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวชิดใจ ทองกาญจนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุณีย์ บัวสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

นางประทุมวดี ฉายแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

นางสาววราภรณ์ บุญจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

นางพนิดา คำแสน

พนักงานห้องสมุด

กองอำนวยการบริหารงานสำนัก

นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์

ผู้อำนวยการกอง

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

นางสาวนราวรรณ พลทรัพย์

หัวหน้าส่วน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนันทธภร ศิริโวหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกรองจิตร สุขเกื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวกันตยา เชยกลิ่น

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

นางสาวนฐพร พุฒเจริญ

หัวหน้าส่วน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายนิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี แสงชัยสุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส อุ่นนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางอุษาภร ศรีเทพบุตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวมิลมณี ลุผล

พนักงานสถานที่

นางสาวสิริเพ็ญ ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Skip to content