ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุด

ผู้อำนวยการสำนัก

Email: prapon.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3807

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

Email: prapon.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3807

กองบริหารทรัพยากรสารสนเทศและการเรียนรู้

Email: karanrat.t@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3840

นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล

ผู้อำนวยการกอง (รักษาการแทน)
บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: karanrat.t@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3840

ส่วนบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

Email : kanokwan.c@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3821

นางกนกวรรณ จันทร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email : kanokwan.c@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3821

Email: saisamphan.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3828

นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: saisamphan.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3828

Email: hataik.w@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3836

นางสาวหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: hataik.w@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3836

Email: budsa.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3838

นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: budsa.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3838

Email: wandee.m@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3835

นางสาววันดี มีดี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: wandee.m@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3835

Email: sanita.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3763

นางสาวศนิตา สร้อยแสง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: sanita.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3763

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว
TEL.: 0-2727-3822

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวอัญมณี ทองทั่ว
TEL.: 0-2727-3822

Email : atikan.mua@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3769

นายอติกานต์ ม่วงเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Email : atikan.mua@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3769

Email : madyada.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3768

นางสาวมัดยาดา ปรียากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email : madyada.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3768

Email : decha.san@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3812

นายเดชา สารใจคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

Email : decha.san@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3812

Email : papatsorn.w@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3841

นางสาวภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : papatsorn.w@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3841

Email : warap.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3824

นางวราภร ทิพยมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : warap.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3824

Email : siripen.dee@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3818

นางสาวสิริเพ็ญ ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : siripen.dee@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3818

Email : suwannee.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3823

นางสุวรรณี ปินตามูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : suwannee.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3823

Email : kanit.c@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3837

นายคณิต เชิดชัยภูมิ

พนักงานห้องสมุด

Email : kanit.c@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3837

ส่วนบริการสารสนเทศและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

นางกมลนาฎย์ มั่นคง
TEL.: 0-2727-3773

นางกมลนาฎย์ มั่นคง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางกมลนาฎย์ มั่นคง
TEL.: 0-2727-3773

Email: nattakit.c@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3834

นายณัฐกิจ ฉัตรชัยกิจขจร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email: nattakit.c@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3834

Email : tidarat.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3731

นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email : tidarat.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3731

Email : panchalee.rue@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3549

นางสาวปัญชลี เรืองสมุทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email : panchalee.rue@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3549

Email : wannaporn.a@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3733

นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Email : wannaporn.a@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3733

Email : kwanruthai.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3695

นางสาวขวัญฤทัย แก้วจำปา

ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

Email : kwanruthai.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3695

Email : buddhasat.y@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3760

นายพุทธศาสน์ ยศกลาง

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

Email : buddhasat.y@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3760

Email : chitjai.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3547

นางสาวชิดใจ ทองกาญจนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : chitjai.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3547

Email : usor.n@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3818

นางสาวอัปสร นุชเนตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : usor.n@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3818

Email : pratumvadee.cha@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3742

นางประทุมวดี ฉายแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

Email : pratumvadee.cha@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3742

Email : waraporn.boo@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3742

นางสาววราภรณ์ บุญจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

Email : waraporn.boo@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3742

Email : sunee.b@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3742

นางสาวสุณีย์ บัวสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

Email : sunee.b@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3742

Email : wanna.j@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3762

นางวรรณา จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : wanna.j@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3762

Email : panida@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3738

นางพนิดา คำแสน

พนักงานห้องสมุด

Email : panida@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3738

Email : sawing.d@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3738

นางสาวสวิง ดูกระบือ

พนักงานห้องสมุด

Email : sawing.d@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3738

กองอำนวยการบริหารงานสำนัก

Email : saoval.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3808

นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์

ผู้อำนวยการกอง

Email : saoval.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3808

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

Email : narawan@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

นางสาวนราวรรณ พลทรัพย์

หัวหน้าส่วน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : narawan@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

Email : nuntha.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

นางสาวนันทธภร ศิริโวหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : nuntha.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

Email : krongit.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

นางสาวกรองจิตร สุขเกื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : krongit.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

Email : nutporn@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3810

นางสาวนฐพร พุฒเจริญ

หัวหน้าส่วน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Email : nutporn@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3810

Email : niwatchai.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3814

นายนิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : niwatchai.p@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3814

Email : anchalee.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

นางสาวอัญชลี แสงชัยสุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email : anchalee.s@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3811

Email : yupawa@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3765

นางสาวนันท์นภัส อุ่นนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : yupawa@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3765

Email : kantaya.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3833

นางสาวกันตยา เชยกลิ่น

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Email : kantaya.k@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3833

Email : usaporn.see@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3809

นางอุษาภร ศรีเทพบุตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : usaporn.see@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3809

Email : chatchai@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3809

นายฉัตรชัย สุริยะยานนท์

พนักงานธุรการ

Email : chatchai@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3809

Email : minmanee.lup@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3809

นางสาวมิลมณี ลุผล

พนักงานสถานที่

Email : minmanee.lup@nida.ac.th
TEL.: 0-2727-3809

Skip to content