ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

          ดำเนินการจัดทำแผนงาน และแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตาม รายงาน และวิเคราะห์ผล ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทำงานของสำนักบรรณสารการพัฒนา เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามหลักเกณฑ์ของระบบมาตรฐานที่หน่วยงานขอการรับรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณประจำปี และแนวทางการดำเนินงานของสำนักบรรณสารการพัฒนา
  • ติดตามแผนงาน งบประมาณ ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักบรรณสารการพัฒนา
  • รายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจหลักของสำนักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันให้การทำงานของบุคลากรสำนักดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ของระบบมาตรฐานที่สำนักต้องการขอการรับรอง
  • รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับใช้ประเมินตนเอง (SAR) จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ร้องขอทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  • สนับสนุนภารกิจที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Skip to content