เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพ

ข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร NIDA สามารถเข้าใช้ห้องสมุดที่ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ ได้ฟรี ดังนี้

1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุดร่วมกัน

1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา / บุคลากร ของสถาบันที่สังกัดทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
2. ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่ให้บริการ

หมายเหตุ ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือ ฯ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่บัตนี้ ถึง วันที่ 27 กันยายน 2562

Skip to content