มาตรการและแนวทางดำเนินการ

When Information Resources Use Violates the Terms​

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่อนุญาตให้นำทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏใน คลังปัญญาฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า รวมถึงห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีการอ้างอิงเอกสารทุกครั้งเมื่อมีการนำไปใช้ ทั้งนี้ หากคลังปัญญาฯ พบหรือได้รับแจ้งว่ามีการนำผลงานที่ปรากฏในคลังปัญญาฯ ไปใช้โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะดำเนินการ ดังนี้

  1. ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้กระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดให้หยุดการกระทำที่ผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมถึงให้ระงับการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการกระทำที่ผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด (หากมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวแล้ว)
  2. กรณีที่ผลงานที่กระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด ได้มีการเผยแพร่โดย หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ คลังปัญญาฯ จะทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นเพื่อระงับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
  3. หากผู้กระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดไม่ให้ความร่วมมือ คลังปัญญาฯ จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป
Skip to content