ส่วนบริการสารสนเทศและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

          ดำเนินการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้า และจัดทำรูปแบบงานวิจัย ตลอดจนจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า เกิดความใฝ่รู้ และได้รับองค์ความรู้ตามที่ต้องการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ให้คำปรึกษา แนะนำการสืบค้นสารสนเทศทุกรูปแบบ การสืบค้นในเชิงลึก (Reference In-depth) โดยให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์บริการ, โทรศัพท์, อีเมล, LINE OA, Facebook เป็นต้น
 • บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของสถาบัน
 • การให้การศึกษาผู้ใช้ (User Education) บรรยาย/ฝึกอบรม/แนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์เป็นกลุ่มและรายบุคคล จัดทำคู่มือการสืบค้นและคู่มือการให้บริการ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าแนะนำห้องสมุดในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล
 • ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด รวมถึงการนำชมห้องสมุดในโอกาสต่าง ๆ
 • บริการคลินิกวิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการเขียนการอ้างอิง และบรรณานุกรม รวมถึงการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมต่าง ๆ และการใช้โปรแกรมตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) แนะนำการทำวิทยานิพนธ์ในระบบ i-Thesis
 • บริการตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและการจัดลำดับวารสาร (Ranking)
 • บริการตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการตามตัวชี้วัดสถาบัน
 • บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ รวมถึงบริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอกสถาบัน
 • บริการจัดส่งและรับคืนหนังสือถึงที่ (Book Delivery and Return Service บริการสิ่งพิมพ์ด่วน (In Process, In Cataloging, On Catalog Shelf, In Repair)
 • จัดการข้อมูลสมาชิกและการรับสมัครสมาชิก ได้แก่ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ตรวจสอบพันธะของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน บริการรับสมัครสมาชิกสมทบ รับสมัคร NETID กรณีศิษย์เก่า และบริการผลิตบัตรสมาชิก
 • ดูแลทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความเรียบร้อยพร้อมให้บริการ เช่น การสำรวจหนังสือ (Inventory) การจำหน่ายหนังสือออก (Weeding) การจัดแสดงหนังสือใหม่ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
 • งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Skip to content