บริการระหว่างห้องสมุด

บริการยืมหนังสือหรือถ่ายสำเนาเอกสารที่ไม่มีในสำนักบรรณสารฯ จากห้องสมุดอื่น ขอใช้บริการได้ทางอีเมล (E-mail) หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 โดยคิดค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าจัดส่งและค่าดำเนินการตามอัตราของห้องสมุดนั้นกำหนด

แนวปฏิบัติในการใช้บริการ


  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2

  2. กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

  3. ส่งแบบฟอร์มคืนกลับให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่จุดบริการเดิม หรือส่งคำขอใช้บริการมายังห้องสมุดด้วยอีเมล [email protected]

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

คู่มือ

Skip to content