เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

NIDA Loans & Return Counter

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content