เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

NIDA Loans & Return Counter

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืม ยืมต่อ และคืนหนังสือหรือทรัพยากรประเภทอื่นให้ห้องสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้บริการ

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content