บริการหนังสือด่วน

หนังสือที่สืบค้นจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล้ว มีสถานภาพเป็น 'In Cataloging' หรือ 'In Process' ซึ่งเป็นหนังสือที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่อยู่บนชั้น ผู้ใช้บริการสามารถคลิก 'Request Copy' ขอด่วนได้จากระบบสืบค้น OPAC หรือ มาติดต่อด้วยตนเองที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 ห้องสมุดจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลา 2 วัน และจะแจ้งให้มารับตัวเล่มที่ฝ่ายงานบริการยืม-คืน ต่อไป

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

Skip to content