การเขียนบทความวารสาร

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลของไทยและนานาชาติ วิธีการเขียนบทความวารสารเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและวารสารวิชาการ และการเข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุด

การตรวจสอบรายชื่อวารสาร

Online database : Google Scholar
Google Scholar
service2
การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ
service1
รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
Online database : Scimago SJR
SJR (Scimago Journal & Country Rank)
Online database : TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

เครื่องมือเขียนบทความ

Online database: EndNote
EndNote

บริการของห้องสมุด

Library Service: Full-text support
บริการเอกสารฉบับเต็ม
NIDA Library : Library search systems
บริการระบบสืบค้นทรัพยากร
noun-online-database-1460986-FFFFFF
บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
Library services: Reference Service
บริการสารสนเทศ
Skip to content