การสนับสนุนการวิจัย

NIDA Library provides research services and support for all students and researchers. In case of additional services not listed below, please contact a Library staff at Library Information counter.

บริการงานวิจัย

Library Service: Full-text support
บริการเอกสารฉบับเต็ม
NIDA Library : Library search systems
บริการระบบสืบค้นทรัพยากร
noun-online-database-1460986-FFFFFF
บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
Library services: Reference Service
บริการสารสนเทศ
noun-network-security-1631216-FFFFFF
บริการเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล
Library service: Networked Libraries
บริการเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง
Library Service: Thesis Clinic service
คลินิกวิทยานิพนธ์
Library Service: Urgent Book Request
บริการหนังสือด่วน

เครื่องมือวิจัย

Online database : Akarawisut
Akarawisut
Online database: EndNote
EndNote
Online database : Google Scholar
Google Scholar
Online database : IEEE IEL
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
Online database : Lexis Advance
Lexis Advance
wos-master-journal-list
Master Journal List
Merriam-Webster_logo
Merriam-Webster
Online database : Scimago SJR
SJR (Scimago Journal & Country Rank)
Online database : TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
turnitin-2021
Turnitin

Focusing Areas

NIDA Library : Coffee shop
ร้านกาแฟอเมซอน
NIDA Library : Dissertations & Theses shelves
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
NIDA Library : Extra reading area
ห้อง Extra Reading Area
NIDA Internet Zone
พื้นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
NIDA Library : Quiet zone
โซนเงียบ
NIDA Study Rooms
ห้องค้นคว้า
Skip to content