กองอำนวยการบริหารงานสำนัก

         ดำเนินการด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักบรรณสารการพัฒนา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนัก กอง และส่วนงานภายในเกิดความคล่องตัว และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

Skip to content