บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (Cataloging in Publication: CIP) เป็นบริการเฉพาะสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถขอใช้บริการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


  1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานประจำหนังสือ (ISBN) และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

  2. ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ซึ่งประกอบด้วยไฟล์หน้าลิขสิทธิ์ หน้าสารบัญ และหน้าปกหนังสือ มายังอีเมล [email protected]

  3. ส่งบันทึกขอใช้บริการมายังสำนักบรรณสารการพัฒนาผ่านระบบ E-Document


หากดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเอกสารประกอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งผลภายใน 3 วันทำการผ่านทางอีเมล (E-mail)

หนังสือที่ได้รับหมายเลข ISBN จะต้องส่งตัวเล่มให้กับหอสมุดแห่งชาติจำนวน 2 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2727-3821

จุดที่ให้บริการ

  • การเข้าถึงออนไลน์

Skip to content