โครงสร้างสำนัก

สำนักบรรณสารการพัฒนา จัดแบ่งโครงสร้างโดยแยกภาระงานวิชาชีพของบรรณารักษ์/นักวิชาการออกจากงานปฏิบัติการห้องสมุด ดังนั้น จึงแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. เจ้าหน้าที่บริการปฏิบัติการห้องสมุด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักของห้องสมุด ประกอบด้วยกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานจดหมายเหตุ
  2. สำนักงานเลขานุการทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรของห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ และกลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์กร

กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด

สำนักงานเลขานุการ

แต่ละแผนกประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะตามที่ระบุด้านล่าง ส่วนงานคลังปัญญา (NIDA Wisdom Repository) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ "อาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการ" เพื่อทำหน้าที่ดูแลงานต่าง ๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การจัดทำจดหมายเหตุ และการเผยแพร่ข้อมูลของทรัพยากรสถาบันฯ

Skip to content