ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์

ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และภาคนิพนธ์

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3

ภาพถ่าย

Skip to content