บริการระบบสืบค้นทรัพยากร

NIDA One Search


NIDA ONE Search คือ ช่องทางสำหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศด้วย วิธีการสืบค้นมี 3 รูปแบบ คือ 1. Simple Search 2. Advanced Search และ 3. Browse Search

ค้นหา  | คู่มือ : One Search
EDS Single Search


ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ห้องสมุดให้บริการผ่านทางบริการ EBSCO Discovery

ค้นหา | Manual : EDS Search | Inter-Library Loan: ILL
UC-TAL : สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย


สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) เป็นระบบค้นหากลางที่ผนวกรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าด้วยกัน ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ วารสาร หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ต้องการได้จากกล่องค้นหา โดยระบบจะแสดงรายชื่อห้องสมุดที่มีหนังสือให้บริการขึ้นมาบนหน้าจอ

ค้นหา | คู่มือ : UC-TAL
ระบบดรรชนีวารสารภาษาไทย


ระบบค้นหาบทความวารสารภาษาไทยฉบับตีพิมพ์ที่มีให้บริการในห้องสมุด

ค้นหา | วิธีใช้
คลังปัญญา


คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ปัจจุบันให้บริการคอลเลกชั่นวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงาน

ค้นหา | คู่มือ : NIDA WR
ฐานข้อมูลออนไลน์


แหล่งค้นหาข้อมูลบทความวารสาร วารสาร หนังสือ ข่าวสาร และทรัพยากรอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่ห้องสมุดจัดหาเพื่อให้บริการแก่สมาชิกห้องสมุด และฐานข้อมูลแบบเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ค้นหา

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

Skip to content