ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

                ดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักบรรณสารการพัฒนา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนัก กอง และส่วนงานภายในเกิดความคล่องตัว และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ควบคุมและจัดทำบัญชีใช้จ่ายเงินงบประมาณ บัญชีรับ-จ่ายของหน่วยงาน
 • ทำเรื่องขออนุมัติเงินทดรอง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย รวมทั้งรวบรวมหลักฐานเอกสารเบิก-จ่าย
 • ออกเลขหนังสือ รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของกองผ่านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์เอกสาร ตรวจร่างหนังสือ จัดเก็บหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนัก
 • จัดทำร่าง ระเบียน คำสั่งในภารกิจของสำนัก
 • สรุปข้อมูลนำเสนอให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำตารางนัดหมาย การรับนัดหมาย ให้ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา
 • นัดหมายการประชุม ติดตามวาระการประชุม เชิญประชุม จัดประชุม
 • รวบรวมและตรวจสอบวันลา การจออัตรากำลัง การประเมินผลบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร
 • จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ดำเนินการสั่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด ตรวจนับ และจำหน่ายหรือบริจาคไปยังหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริจาค
 • ดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ประสานงานภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ร้องขอทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 • สนับสนุนภารกิจที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Skip to content