ห้องค้นคว้า

การใช้ห้องค้นคว้า


ห้องค้นคว้าเปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาของสถาบัน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่จุดบริการห้องค้นคว้าชั้น 3 โดยแสดงบัตรสมาชิก/บัตรนักศึกษา

บริการห้องค้นคว้าในสำนักฯ มีทั้งหมด 75 ห้อง ดังนี้

  • Masters’ students are allocated 43 study rooms on the 3rd floor and allowed to use them up to 2 hours per session. These rooms are also different in size: 21 rooms catered for 2 to 4 students, 15 rooms suitable for 6 students, 5 rooms for 7 students and 2 rooms for 10 students, respectively.

  • ห้องนักศึกษาปริญญาเอก ให้บริการที่ชั้น 4 เป็นห้องสำหรับ 1 คน จำนวน 32 ห้อง ใช้ครั้งละ 1 วัน


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องค้นคว้า  1. การต่อเวลาการใช้ห้อง นักศึกษาปริญญาโท ต้องมาต่อเวลาการใช้ห้องที่จุดบริการก่อนหมดเวลา 5 นาที

  2. นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ห้องสลับกันได้กรณีที่มีห้องว่าง และจำเป็นต้องทำการคืนห้องเมื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ต้องการใช้งาน

  3. ก่อนออกจากห้อง ต้องนำหนังสือทุกประเภทออกจากห้อง ล็อกประตูให้เรียบร้อย และนำกุญแจมาคืนเจ้าหน้าที่ หากลืมกุญแจ นักศึกษาต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท และหากทำกุญแจสูญหาย ต้องชำระค่าปรับจำนวน 1,000 บาทเพิ่มเติม

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3

ภาพถ่าย

Skip to content