ฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งหมด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 12
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 28
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 5
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 7
ข้อมูลบรรษัทและอุตสาหกรรม 2
ฐานข้อมูลออนไลน์ 56
Online database : SFX
A-to-Z by SFX
SFX offers multiple access points to your e-collections, including the A-Z journal title list and the CitationLinker search form, streamline the information discovery process and provide an easy-to-use interface for end users. You can also customize the interface and integrate it into your home page so that your users experience a consistent look and feel.

| |
ACM logo
ACM
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 

| |
Online database : ACS
วารสาร ACS
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF

| |
Online database : ArXiv
arXiv Cornell University
arXiv® is a curated research-sharing platform open to anyone. As a pioneer in digital open access, arXiv.org now hosts more than two million scholarly articles in eight subject areas, curated by our strong community of volunteer moderators. arXiv offers researchers a broad range of services: article submission, compilation, production, retrieval, search and discovery, web distribution for human readers, and API access for machines, together with content curation and preservation. Our emphasis on openness, collaboration, and scholarship provide the strong foundation on which arXiv thrives.

arXiv currently serves the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. arXiv was founded by Paul Ginsparg in 1991 and is now maintained and operated by Cornell Tech.

| |
Online database : Business Source Ultimate
Business Source Ultimate
Access to 2,388 active, full-text, non-open access journals and magazines, 27,000 videos from industry leaders, case studies, country economic reports and company profiles, interviews with executives and analysts. Subjects include Accounting, Administration, Banking, Economics, Finance, Human resources, Management, Marketing etc.

| |
Online database : Cambridge Journal Articles
Online database : EBSCO
Communication & Mass Media Complete (CMMC)
Communication & Mass Media Complete includes 362 journals with searchable cited references and 182 active, full-text non-open access journals not available in any version of Academic Search. The database includes rigorous curation and indexing of open access (OA) journals, which has resulted in a growing collection of 309 active global OA journals. Once validated and certified for inclusion, these OA journals are treated with high-quality subject indexing and sophisticated, precise/accurate full-text linking.

| |
Online database : CORE
CORE
CORE is the world’s largest aggregator of open access research papers from repositories and journals. It is a not-for-profit service dedicated to the open access mission. We serve the global network of repositories and journals by increasing the discoverability and reuse of open access content. We provide solutions for content management, discovery and scalable machine access to research. Our services support a wide range of stakeholders, specifically researchers, the general public, academic institutions, developers, funders and companies from a diverse range of sectors including but not limited to innovators, AI technology companies, digital library solutions and pharma.

| |
Online database : DOAJ
DOAJ (Journals)
DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. All DOAJ services are free of charge including being indexed. All data is freely available.

| |
Online database : EBSCO
EBSCO A-to-Z
A-to-Z is a locator tool for all of a library s e-resources, e-journals, including titles in full-text databases, publisher packages and e-books.

| |
Online database : Emerald
Emerald Management
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธมีดรรชนี หรือสาระสังเขปของบทความจากวารสาร และเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) มากกว่า 100 ชื่อ

| |
Online database : Ebsco discovery service
Full Text Finder
Enhance journal and e-book discovery with Full Text Finder (FTF) — a next-generation knowledge base, holdings management tool, publication finder and link resolver. FTF integrates with EBSCO Discovery Service (EDS) to provide users fast and reliable access to full text and a better library experience.

| |
eaim
Gale Academic OneFile Select
Gale Academic OneFile Select covers everything from art and literature to economics and the sciences. This resource for academic research integrates the full text of publications from across the disciplines and now includes vocational/technical titles used by community college students, filling a specific need for curriculum-oriented collections. Gale Academic OneFile Select provides indexing for more than 5,000 periodicals, more than 2,800 in full text without any embargo. The combination of full text for scholarly journals and selected general interest titles for smaller academic libraries is ideal.

| |
gale-business
Gale OneFile: Business
A comprehensive business resource for the undergraduate researcher seeking company news, the public library patron making personal investment decisions, or the high school student looking to major in business administration, Gale OneFile: Business provides full-text coverage of all business disciplines including accounting, economics, finance, marketing, management, and strategy, as well as business theory and practice. Users will understand the activities of companies and industries worldwide through nearly 4,000 leading business and trade publications, updated daily. Complementing these titles is a selection of international, U.S., and regional news publications, all available on the state-of-the-art Gale OneFile platform.

| |
gale-environment
Gale OneFile: Environmental Studies and Policy
The Gale OneFileEnvironmental Studies & Policy is a digital resource that answers inquiries about environmental concerns with coverage of more than 5.4 million articles from more than 300 journals and book reference content from Delmar, including Soil, Science, and Management; Introduction to Agronomy; Food, Crops, & Environment; Fundamental Soil Science; and more.

Exclusive features, including Topic Finder, InterLink, and a mobile-optimized interface, support and enhance the search experience.

| |
Online database : Google Scholar
Online database : IEEE IEL
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วย วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

คู่มือช่วยการตีพิมพ์: ดูคู่มือ

| |
Online database : Journal Link
Journal Link
Journal Link is a union list of journals in Thailand and was initiated by Thailand Committee of the Deans of Science Faculties in 1998. Thailand Research Fund supported Journal Link to fully operate as a reference tool for journal location and to provide a web-based document delivery. 241 libraries collaborated to enhance resource sharing to achieve sustainable economy for the country.

| |
Online database : JSTOR
JSTOR (Journal Storage)
Access to archival peer-reviewed journal titles across the humanities, and social sciences. Journals span continents and languages, with titles from 1,200 publishers from 57countries. JSTOR subscription of NIDA are following collections 1) Arts & Science I 2) Arts & Science IV 3) Business & Economics 4) Mathematics & Statistics 5) Sustainability collection

| |
legal-source
Legal Source
Legal Source includes rigorous curation and indexing of open access (OA) journals, which has resulted in a growing collection of 673 global OA journals. Once validated and certified for inclusion, these OA journals are treated with high-quality subject indexing and sophisticated, precise/accurate full-text linking.

| |
Online database : Lexis Advance
Lexis Advance
Lexis Advance is an innovative online research platform that allows today’s legal professionals to access trusted research from LexisNexis.

| |
Online database : Maruey eLibrary
Maruey e-Library
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ

| |
Online database : ScienceDirect
ScienceDirect (4 subject collections)
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Computer Science 3) Engineer 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

| |
Online database : SpringerLink
SpringerLink
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

| |
Online database : Taylor & Francis
Taylor & Francis : Social Sciences and Humanities
Access to full-text articles from journals published by Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library (SSH). Includes 1471 journals titles relating to anthropology, archaeology & heritage; arts & humanities; business, management & economics; criminology & law; education; geography, planning, urban & environment; library & information science; media, cultural & communication studies; mental health & social care; politics, international relations & area studies; psychology; sociology & related disciplines; sport, leisure & tourism; strategic, defence & security studies. Full text coverage: 1997-present.

| |
Online database : ThaiJO
ThaiJO : Thai Journals Online
Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

| |
Online database : UNWTO eLibrary
UNWTO eLibrary

The UNWTO eLibrary is an online service from the World Tourism Organization (UNWTO) with a broad coverage of tourism and related subject areas. This database is an information source offering an unparalleled coverage of research and information in the area of tourism and available to our Member States, Affiliate Members, subscribers and general public. The subject areas reflect all important themes moving the tourism sector and include, among others, ecotourism and sustainable development, tourism statistics, market research, innovation and new technologies and tourism policies. The UNWTO Elibrary contains books, journals and statistical reports by country and by indicator.


| |
Online database : Wiley
Wiley eJournals
Access to fulltext articles from 100 academic eJournals from Wiley. Full text available from 1997 – present.

| |
Skip to content