บริการเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง

การใช้บริการห้องสมุดเครือข่ายฯ ของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเภทของบุคลากร

ผู้มีสิทธิใช้บริการ ได้แก่

  1. อาจารย์ทุกคณะและทุกหน่วยงานของสถาบัน

  2. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบัน


การใช้บริการห้องสมุดเครือข่ายฯ


  1. การไปยืมด้วยตนเอง แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร (อาจารย์) และแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด (ขอแบบฟอร์มที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2)

  2. การขอยืมโดยให้ส่งทางไปรษณีย์ ติดต่อที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2หรือติดต่อทาง e-Mail หรือทาง Line เพื่อประสานงานขอยืมจากห้องสมุดเครือข่าย โดยห้องสมุดที่ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

  3. การขอใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลกฎหมายเฉพาะด้านของห้องสมุดเครือข่าย ติดต่อที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2หรือติดต่อทาง e-Mail หรือทาง Line เพื่อประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดเครือข่าย การเข้าใช้ต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร (อาจารย์)

  4. การขอรับบริการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุดเครือข่าย ติดต่อที่บริการสารสนเทศ ชั้น 2 หรือติดต่อทาง e-Mail หรือทาง Line เพื่อประสานงานขอรับบริการ

  5. ข้อปฏิบัติในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายของห้องสมุดนั้น ๆ


ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ


ผู้มีสิทธิใช้บริการบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานเครือข่าย
สิทธิในการยืมหนังสือ 3 รายการ/คน (20 รายการ/หน่วยงาน)
การเข้าใช้บริการแสดงแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดพร้อมบัตรประชาชน
สิทธิในการยืมหนังสือ 3 รายการ/คน (20 รายการ/หน่วยงาน) เป็นเวลา 14 วัน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์) – บริการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
การยืมต่อ (Renew)2 ครั้ง ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุการยืมผ่านทางบรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ยืม

(ยกเว้นกรณีที่มีผู้อื่นจองหนังสือนั้นไว้ หรือหนังสือนั้นเกินกำหนดส่งจะไม่อนุญาตให้ยืมต่อ)
หลักฐานการยืมแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด และ Slip รายการยืมพร้อมกำหนดส่ง
การแจ้งเตือน (ค่าปรับ)ส่ง e-Mail แจ้งเตือนรายการที่ถึงกำหนดส่งไปที่บรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ยืม
ค่าปรับหนังสือ 5 บาท/เล่ม/วัน (เรียกเก็บผ่านห้องสมุด)
กรณีไม่คืนหนังสือส่ง e-Mail/โทรศัพท์ ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดผู้ยืมให้ช่วยติดตาม
กรณีลาออก1. ตรวจสอบหนังสือที่ค้างส่ง
2. แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ลาออกหรือนักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษาให้ห้องสมุดเครือข่ายทราบ (กรณีมีการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด)
กรณีชำรุด/สูญหาย1. ซื้อเล่มใหม่ทดแทน
2. ซื้อฉบับปรับปรุง/แก้ไข ล่าสุดทดแทน
3. ห้องสมุดบริการจัดหาให้ โดยคิดค่าบริการสองเท่าของราคาหนังสือ
หมายเหตุ : มีค่าดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการ1. ตัวเล่ม ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับคำขอ
2. ไฟล์อิเล็กทรอกนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง1. จัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
2. จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail
ค่าบริการ1. ผู้ใช้บริการไม่มีค่าใช้บริการ
2. ห้องสมุดผู้ให้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
การสูญหายระหว่างการจัดส่งห้องสมุดที่จัดส่งเป็นผู้รับผิดชอบ
เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การติดต่อสื่อสารผู้ให้บริการ: นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน และ นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี
โทรศัพท์: 02 727 3737, 02 727 3741, 082 790 1955
E-Mail:[email protected]
LineOA:@NIDA_Library
Website:http://library.nida.ac.th
ไปรษณีย์:
หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

คู่มือ

Skip to content