คอลเลกชันอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ด้วยการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) โดยผู้ก่อตั้งอาเซียน ได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาบรูไนดารุสซาลามได้เข้าร่วมอาเซียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ตามด้วยเวียดนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สปป. ลาวและเมียนมาร์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันประเทศสมาชิกมีทั้งสิ้น 10 ประเทศ

แหล่งที่มา https://asean.org/about-us/

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

AEC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นประชาคมที่มีตลาดและฐานผลิตภัณฑ์เดียวและเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง เนื่องจากมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และครบวงจรในเศรษฐกิจโลก

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) มีเป้าหมายเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้อาศัยอยู่อย่างสันติระหว่างกันและในระดับโลกในสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรม ประชาธิปไตย และความสามัคคี

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community: ASCC) มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคำนึงถึงสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดี

Skip to content