มุมหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงและรางวัลโนเบล

มุมหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงและรางวัลโนเบล ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหนังสือเกี่ยวกับบุคคลและผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content