ชั้นหนังสือดิจิตอล

Digital Bookshelves ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการผ่านทางระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยจอภาพแบบสัมผัส และสามารถเข้าดูปกหนังสือ สารบัญ และตัวอย่างเนื้อหา 10 หน้าแรก

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content