บริการของห้องสมุด

สำนักบรรณสารการพัฒนาทำหน้าที่ให้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลากหลายประเภทงานบริการ ซึ่งครอบคลุม งานบริการทั่วไป บริการงานวิจัย งานบริการสืบค้นทรัพยากร งานบริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล งานบริการคลินิกวิทยานิพนธ์ งานบริการเข้าถึงผ่านเครือข่ายระยะไกล และงานบริการระหว่างห้องสมุด โดยงานบริการบางส่วนเปิดให้เข้าถึงเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบัน

กรณีที่ต้องการใช้งานบริการที่ไม่ได้มีการระบุไว้ กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ 

Skip to content