หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุดกลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดหา วิเคราะห์ จัดเก็บ บริการ และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบัน ใน 8 สาขาวิชาหลัก คือ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ (รวมประชากรศาสตร์และคอมพิวเตอร์) พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงาน หลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมขอคณะ/สำนัก/โครงการ ให้บริการสารสนเทศแก่ชุมชน ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์

“เป็นห้องสมุดมาตรฐานสากลซึ่งมีทรัพยากรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบริการอันเป็นเลิศ และพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากการทำหน้าที่ห้องสมุดเพื่อการวิจัยแก่สถาบันแล้ว สำนักบรรณสารการพัฒนายังเป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และให้ความร่วมมือในด้านการดำเนินงานห้องสมุดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ในทางวิชาชีพ สำนักบรรณสารการพัฒนาเป็นสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations : IFLA) และสมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Library Association) รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในสาขาสารสนเทศศึกษา โดยการเป็นอาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และฝึกงานให้กับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ

"ใส่ใจให้บริการด้วยมาตรฐานสากล"

- คำขวัญและวัตถุประสงค์คุณภาพ -

พันธกิจ

สำนักบรรณสารการพัฒนามีภาระหน้าที่ดังนี้

  1. ให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการวิจัยและ การเรียนรู้
  2. ดำเนินการจัดหา จัดเก็บ สงวนรักษา และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความเข้มแข็งในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
  3. เผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบัน
  4. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
  5. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

วัตถุประสงค์

การเป็นห้องสมุดชั้นนำและมีมาตรฐานในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสถาบัน นอกจากนี้ ห้องสมุดยังต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมอีกด้วย

ค่านิยมองค์กร

รอยยิ้มเพื่อการบริการ

S-Service

การบริการ

M-Morality

คุณธรรม

I-Innovation

นวัตกรรม

L-Learning

การเรียนรู้

E-Excellence

ความเป็นเลิศ

Skip to content