คณะกรรมการกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

รศ.นเรศร์ เกษะประกร

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

คณบดีคณะสถิติประยุกต์

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

อ. ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

รศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนักบรรณสารการพัฒนา

Skip to content