บริการยืมและคืนทรัพยากรห้องสมุด

ห้องสมุดให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบของห้องสมุด ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรประเภทอื่นได้จากจุดบริการ OPAC หรือค้นหาแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด หลังจากค้นพบหนังสือที่ต้องการแล้ว ให้ผู้ใช้ห้องสมุดจดเลขหมู่หนังสือเพื่อนำไปค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ และสามารถหยิบไปอ่านได้ตามพื้นที่บริการบริเวณชั้น 2, 3 และ 4

สมาชิกสามารถยืมและคืนหนังสือได้ตามเงื่อนไขในการยืม ในกรณีที่หนังสือเล่มทีต้องการมีสมาชิกอื่นยืมอยู่ สามารถทำการจองหนังสือเล่มที่ต้องการได้ โดยห้องสมุดจะส่งอีเมลแจ้งไปยังสมาชิกเมื่อหนังสือถูกคืนกลับมายังห้องสมุดและพร้อมให้บริการ

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

Skip to content