การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ปี 2565 "การให้บริการห้องค้นคว้า สำนักบรรณสารการพัฒนา"

ปี 2564 “กระบวนการรับรู้การใช้บริการห้องค้นคว้า”

ปี 2563 "กระบวนงานการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง"

  • 1. กระบวนงานการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

    โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (R2R) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “กระบวนงานการตรวจลงตราหนังสือเดินทางนักศึกษาต่างชาติ”

  • 2. คณะทำงาน R2R-2563

    ประชุมคณะทำงานเรื่อง การออกแบบและพัฒนากระบวนการดูแลนักศึกษาต่างชาติแบบบูรณาการ

ปี 2562 “กระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP: Cataloging in Publication)”

ปี 2561 "กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักบรรณสารการพัฒนา"

ปี 2560 "กระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ"​

Skip to content