บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล

ห้องสมุดได้จัดทำฐานข้อมูลขึ้นเอง และจัดหาฐานข้อมูลเพื่อบริการผู้ใช้ในทุกสาขาที่มีการเรียนการสอนของสถาบันฯ โดยสามารถสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่บ้านหรือที่ทำงาน Notebook, E-book reader, Smart Phone เป็นต้น ผู้ที่นำอุปกรณ์มาเองสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ของห้องสมุดที่มีสัญลักษณ์ Wi-FiWi-Fi‘ is displayed.

ฐานข้อมูลที่ให้บริการทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทันที หากสืบค้นจากภายนอกสถาบัน จะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะบางส่วน ถ้าต้องการดาวน์โหลดได้ ให้ตั้งค่าการใช้ระบบของสถาบันก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่ https://lib.nida.ac.th ภายใต้เมนูหลัก 'NIDA VPN' หรือ https://vpn.nida.ac.th.

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ สามารถจัดแบ่งได้ ดังนี้

ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำและพัฒนาขึ้นเองฐานข้อมูลออนไลน์ฐานข้อมูลจากแหล่งอื่น


จุดที่ให้บริการ

  • การเข้าถึงออนไลน์

Skip to content