วิธีค้นหาการอ้างอิงวารสาร

สามารถตรวจสอบการอ้างอิงวารสารได้โดยใช้ 1. ฐานข้อมูล Web of Science 2. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและ 3. Google Scholar

Online database : Google Scholar
Google Scholar
wos-master-journal-list
Master Journal List
Online database : TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Skip to content