เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อปรึกษาหรือสอบถามประเด็นทางวิชาการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือให้บรรณารักษ์ช่วยชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content