Books to Go service

บริการยืมหนังสือที่เปิดให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถจองหนังสือผ่านระบบของห้องสมุด (เฉพาะหนังสือที่มีสถานะ : On shelf) โดยให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี โดยจะตัดรอบการจองในเวลา 8.30 น. และสามารถมารับหนังสือได้ด้วยตนเองที่สำนักบรรณสาร ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

ขั้นตอนการใช้บริการ


  1. เข้าสู่ เว็บไซต์ห้องสมุด และจองหนังสือที่ต้องกาารผ่านระบบ NIDA One Search

  2. ติดต่อนัดหมายการรับหนังสือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ที่ Line ID: NIDA Books to Go

  3. รับหนังสือระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. บริเวณชั้น L ทางขึ้นอาคารบุญชนะ อัตถากร (หน้าธนาคารกรุงเทพ)

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น L

Skip to content