คลินิกวิทยานิพนธ์

คลินิกวิทยานิพนธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ โดยจะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการค้นคว้าหาข้อมูล รูปแบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content